پیگمنت و زوایایی چند از اساس فیزیکی pigment

پیگمنت و توصیف اساس فزیکی :
تعداد زیادی از طول موج ها (رنگها) با یک پیگمنت برخورد می کنند. این پیگمنت نور قرمز و سبز را به خود جذب کرده ولی نور آبی را منعکس می کند و سبب ایجاد رنگ آبی می شود.
پیگمنت ها رنگی را   ایجاد می کنند که خودشان نیز به همان رنگ هستند چرا که آنها بصورت انتخابی طول موجهای معینی از نور مرئی را جذب و منعکس می نمایند. ترکیب طیف کامل نور مرئی با طول موجی متغیر از ۳۷۵ یا ۴۰۰ نانومتر الی ۷۶۰ یا ۷۸۰ نانومتر ، با نور سفید تقریباً برابری می کند.وقتی که این نور با یک پیگمنت برخورد می کند، قسمت هایی از طیف توسط پیوندهای شیمیایی سیستم های کونژوگه و دیگر اجزای پیگمنت جذب می شود.برخی دیگر از طول موج ها یا قسمتهایی از طیف،منعکس و یا پخش می شود.بیشتر پیگمنت ها، کمپلکس انتقال بار محسوب می شوند.مثل کامپاندهای فلز واسطه با باند جذب وسیعی که بیشتر رنگ های نور سفید تابشی را کسر می کنند.طیف جدید منعکس شده ظاهر یک رنگ را بوجود می آورد.پیگمنت ها بر خلاف مواد فلورسنت یا فسفورسنت،می توانند فقط طول موجها را از نور منبع کسر نموده و هرگز مورد دیگری به آن اضافه نکنند.
ظاهر پیگمنت ها نزدیک به رنگ نور منبع می باشد.نور خورشید از دمای رنگ بالا و یک طیف نسبتاً یکدستی برخوردار بوده و معیار استانداردی برای نور سفید محسوب می شود.منابع نور مصنوعی تمایل زیادی برای دستیابی به پیک عالی در برخی قسمتهای طیف خود و همچنین شیاری عمیق دارند.با مشاهده این شرایط،پیگمنت ها در رنگ های متفاوتی ظاهر می گردند.
فضاهای رنگی که برای نمایش رنگها از حیث عدد مورد استفاده قرار می گیرد باید منبع نوری خود را تعیین نمایند. درسنجش مدل رنگ ال ای بی، فرض بر این است که اندازه گیری ها زیر منبع نوری D65 یا ” روشنی روز ۶۵۰۰K” انجام شده است که تقریباً همان دمای رنگ نور خورشید می باشد ،مگر آنکه خلاف آن قید شود.
نور خورشید با پیگمنت ” آبی بنیادی” Rosco R80 برخورد می کند.محصول طیف منبع و طیف بازتاب پیگمنت، نهایتاً به طیف نهایی و ظاهر آبی منجر می شود.
دیگر ویژگی های یک رنگ همچون اشباع بودن یا سبکی آن،ممکن است توسط دیگر مواد همراه با پیگمنت، تخمین زده شود. رنگپایه و فیلرهایی که به مواد شیمیایی پیگمنت ها افزوده می شود نیز الگوهای بازتاب و جذب خاص خود را دارند که می توانند بر طیف نهایی تاثیر گذار باشند. به همین ترتیب،درمخلوطهای پیگمنت/رنگپایه،امکان برخورد مولکول های پیگمنت با اشعه های مجزای نوری وجود ندارد و ممکن است به همان صورت که وجود دارند،منعکس گردند. این اشعه های پراکنده نور منبع با یک رنگ کمتر اشباع شده ، سهیم می شوند. پیگمنت خالص به نور سفید خیلی کوچک اجازه فرار را داده و بدین ترتیب یک رنگ بسیار اشباع شده تولید می کند.مقدار کمی از پیگمنت با مقدار زیادی از رنگپایه سفید مخلوط می شود، ولی بدلیل فرار مقدار زیادی نور سفید ،نتیجه حاصله، اشباع نشده و رنگ پریده می گردد.