سفارشی سازی ابزارک

این قالب  همراه با ۵ ابزارک سفارشی برای  ویژگی آن است .