نانومتر

پیگمنت و زوایایی چند از اساس فیزیکی pigment

پیگمنت و توصیف اساس فزیکی : تعداد زیادی از طول موج ها (رنگها) با یک پیگمنت برخورد می کنند. این پیگمنت نور قرمز و سبز را به خود جذب کرده…

ادامه مطلب